Editor

 

1

Dr Akhay Talukdar

IARI, New Delhi

 

 

 

 

Associate Editors

 

1

Dr Rakesh Singh

NBPGR, New Delhi

2

Dr. KK Vinod

IARI, New Delhi

3

Dr. Pradeep Sharma

IIWBR, Karnal

4

Dr. Gyan P Mishra

IARI, New Delhi

5

Dr Pratik Satya

CRIJAF, Barrackpore

 

 

 

 

Members

 

1

Dr. Shiv K Agrawal

ICARDA, New Delhi

2

Dr. RK Singh

ICBA, Dubai, UAE

3

Dr. NVPR Ganga Rao

CIMMYT, Kenya

4

Dr. Govindan Velu

CIMMYT, Mexico

5

Dr.Sharat Pradhan

ICAR, N Delhi

6

Dr. VS Sohu

PAU, Ludhiana

7

Dr. MS Saharan

IARI, N Delhi

8

Dr. RN Sharma

AAU, Jorhat

9

Dr. C Bhardwaj

IARI, N Delhi

10

Dr. PK Singh

BHU, Varanasi

11

Dr. Balram Marathi

PJTSAU, Warangal

12

Dr. Dr Ramavatar Sharma

CAZRI, Jodhpur

13

Dr. Sumer Pal Singh

IARI, N Delhi

14

Dr. Pawan Kulwal

MPKV, Rahuri

15

Dr. HC Lohitashwa

UAS-B, Mandya

16

Dr. Monica Garg

NABI, Mohali

17

Dr. Pragya Parmita

UPC, Varanasi

18

Dr.Bhupender Kumar

IIMR, N Delhi

19

Dr. Prashant Vikram

Bioseeds, Hyderabad

20

Dr. Vignesh M

IARI, N Delhi